Такси и таксисты Беларуси
Такси и таксисты Беларуси
Меню сайта

Яндекс.Погода
Календарь
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Яндекс.Метрика banner_14lb}
Сегодня:

  Такси и таксисты Беларуси » Новости такси » Такси в Беларуси » Віцебскія таксісты зрабілі кліентам навагодні падарунак - двайны тарыф

  У пер­шы дзень гэ­та­га го­да ві­цеб­скія так­сі пе­ра­во­зі­лі па­са­жы­раў па двай­ным та­ры­фе. Гэта ста­ла не­пры­ем­ным сюр­пры­зам для га­ра­джан і гас­цей го­ра­да.

  Наш чы­тач па­пра­сіў удак­лад­ніць: ці ме­лі ра­цыю ў служ­бе так­сі "Блюз", ка­лі кан­ста­та­ва­лі, што па­езд­ка бу­дзе каш­та­ваць у два ра­зы да­ра­жэй, чым звы­чай­на? І гэ­та 1 сту­дзе­ня, ка­ля 16.00! Не ноч­чу ж!

  — А як жа быць з па­ка­зан­ня­мі так­со­мет­ра, дзе па ло­гі­цы па­він­ны быць "за­ма­ца­ва­ны" кан­крэт­ныя та­ры­фы? Мне зна­ё­мы так­сіст рас­каз­ваў, што там нель­га ні­чо­га мя­няць. І ні­я­кіх "на­ва­год­ніх" та­ры­фаў быць не па­він­на! Па та­кой ло­гі­цы, мож­на ў на­ва­год­нюю ноч за­пал­ку пра­да­ваць да­ра­жэй, чым увесь па­чак? І ро­ды жы­ха­роў за­меж­жа 31 снеж­ня — 1 сту­дзе­ня пры­маць па двай­ным та­ры­фе! — эма­цы­я­наль­на раз­ва­жаў жы­хар аб­лас­но­га цэнт­ра.

  Да­рэ­чы, аў­тар гэ­тых рад­коў так­са­ма ве­ча­рам 1 сту­дзе­ня па­чуў ад дыс­пет­ча­ра яшчэ ад­ной служ­бы так­сі — "184" ("Сямей­нае") — што за па­езд­ку трэ­ба бу­дзе за­пла­ціць удвая да­ра­жэй.

  У Ка­мі­тэ­це дзярж­кант­ро­лю па­ра­і­лі па­тэ­ле­фа­на­ваць у транс­парт­ную ін­спек­цыю. У апош­няй кан­ста­та­ва­лі, што не кант­ра­лю­юць та­ры­фы пе­ра­воз­кі па­са­жы­раў. Але ж, каб па­вы­сіць ца­ну, без­умоў­на, ней­кія аб­грун­та­ван­ні па­він­ны быць. Аднак ні­я­ка­га афі­цый­на­га ліс­та ў ін­спек­цыі ня­ма. Па­чуў па­ра­ду па­тэ­ле­фа­на­ваць у абл­вы­кан­кам.

  У ад­дзе­ле транс­пар­ту і ка­му­ні­ка­цый Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма ўваж­лі­ва вы­слу­ха­лі і па­ра­і­лі звяр­нуц­ца… у Ка­мі­тэт дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю або гар­вы­кан­кам. Маў­ляў, у іх кам­пе­тэн­цыі пра­ве­рыць…

  Ка­лі да­піс­ваў­ся гэ­ту ін­фар­ма­цыю, зноў па­тэ­ле­фа­на­ваў чы­тач. Я па­абя­цаў яму ад­пра­віць пісь­мо­вы зва­рот у гарвыкан­кам ці абл­вы­кан­кам, каб у вы­ні­ку пра­вер­кі рас­тлу­ма­чы­лі за­кон­насць па­вы­шэн­ня та­ры­фу па­слуг так­сі ў пер­шы дзень но­ва­га го­да.
  Источник • 11-01-2014, 05:39
  • Добавил: Karabasik • См: 1660 • Версия для печати • В закладки: •
   (голосов: 3)
  Информация для авторов и правообладателей: Если Вы не согласны с размещением своего материала на страницах ресурса Такси и таксисты Беларуси , просто сообщите нам об этом и он будет сразу удален.
  Наверх Комментарии(9)
  11 января 2014 08:53
  № 1, Ссылка на комментарий: #
  Saaber

  Группа: Посетители
  Публикаций: 1
  Комментариев: 83
  Зарегистрирован:8.12.2010
  а потому, что гладиолусы
  --------------------
  Хочеш мира-готовься к войне
      Наверх
  ghjvvfi нравится это.
  11 января 2014 09:10
  № 2, Ссылка на комментарий: #
  Denis 98 VIP

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 13
  Зарегистрирован:21.02.2013
  Бл....я, когда не могут вызвать такси, когда никто не может дозвониться в службу, когда кое как дозвонился и в конце ему говорят "извините, в Вашем районе машин нет" все начинают просить, пусть 20 мин. и в 2, а то и в три счётчика, только приедте пожулуйста, оооооочень надо ехать.....все жалобно поскуливают. А тут ЗАСКУЛИЛИ .... из за двойного тарифа, лохи...лузеры и неудачники... А ж пегас новогодний посетил.... bully
      Наверх
  ELEPhant, pimpochka, MaRtin и 5 другим нравится это.
  11 января 2014 12:59
  № 3, Ссылка на комментарий: #
  finliandia

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 9
  Зарегистрирован:21.12.2013
  Послушайте Витебские олени, олениводши и т.д. и т.п. А че б** БАНИ ценик трехкратный, рестораны- трехкратный, и не надо путать медицину с такси. Не нравится- на автобус гоу. Равно как и врестаран обедать идут те кто может себе позволить а кто нет- в студенческую столовку
      Наверх
  sergei4846, ELEPhant, AZAZELLO123 и 2 другим нравится это.
  11 января 2014 13:09
  № 4, Ссылка на комментарий: #
  СерегаСерж

  Группа: Журналисты
  Публикаций: 6
  Комментариев: 86
  Зарегистрирован:18.12.2009
  Потому что жадины пешком ходют ))))
  --------------------
  [ СПЛОШНАЯ ЦЕНЗУРА ] -отредактировано ЛисёноChik.
      Наверх
  sergei4846 и PaWell нравится это.
  11 января 2014 13:40
  № 5, Ссылка на комментарий: #
  роки

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 75
  Зарегистрирован:21.01.2012
  Автор...,пожалуйтесь в ОБСЕ и НАТО,а ещё в Гаагский трибунал.... sos moder lol
      Наверх
  boris_res, ELEPhant, stop и 2 другим нравится это.
  11 января 2014 13:48
  № 6, Ссылка на комментарий: #
  ghjvvfi

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 13
  Зарегистрирован:20.04.2010
  Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото!!!
      Наверх
  PaWell нравится это.
  11 января 2014 17:15
  № 7, Ссылка на комментарий: #
  andrei1983

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 4
  Зарегистрирован:30.01.2013
  Вот я понимаю. Молоды ребята.
      Наверх
  11 января 2014 21:25
  № 8, Ссылка на комментарий: #
  борода

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 17
  Зарегистрирован:16.11.2013
  лохи это судьба

      Наверх
  13 января 2014 15:28
  № 9, Ссылка на комментарий: #
  boris_res

  Группа: Посетители
  Публикаций: 0
  Комментариев: 21
  Зарегистрирован:18.10.2013
  Что за бред?! Тарифы ставить можно какие угодно в таксометре. Там для этого есть 6 ячеек. При обслуживании клиента от БАЗы конечно должны быть соответствующие БАЗовые тарифы. Так что если БАЗа дала добро, то какие претензии к таксистам? А если клиент с бордюра - то, тут вообще никто никому ничего не должен - клиента перед посадкой предупредил, счетчик включил и полетели!
  --------------------
  Говори что думаешь, но, думай что говоришь!
      Наверх
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
   

Поиск по сайту (без форума):

Мини профиль

Логин:
Пароль:
 


Основатель портала!

Приобретение автомобилей

banner_14pb}
Google